Búda v Lubochňanskom sedle
Posed nad objektem. ©Vasik (2009)