Búda v Lubochňanskom sedle
Stav objektu koncem roku 2009. ©Vasik (2009)